KVKK

Gizlilik ve Güvenlik

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma

Agora Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (Agora) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Agora olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özele işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

Ürün ve hizmetler için yapılan aydınlatma kapsamında, tarafınıza uygun tekliflerin oluşturulması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, planlanma, istatistik, analiz, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla, tarafımızdan ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız (1) tarafından işlenecek ve kayıtlarımızda yer alan ya da ileride şirketimize bildireceğiniz iletişim adreslerinize, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihinizi değiştirebilirsiniz. Web Sitesi Gizlilik Politikamız Agora’nın, müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir. Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır. Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından Agora sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Agora, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Agora gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Agora sorumlu değildir. Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Agora’ya aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Agora’da saklıdır.

1-Kişisel Verilerin Toplanması İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Agora tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Agora online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Agora’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz, Agora ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

– Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik verileriniz, adres ve gerekli diğer bilgilerinizin kaydı için,
– İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak için,
– Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek için,
– Kâğıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil şube vb.) ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için,
– Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesinde,
– İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesinde,
– Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesinde,
– Şirketimizin iştigal konusu ile ilgili hizmet ve satın alınan ürün, nakliye gibi konularda gerektiğinde her türlü sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesinde,
– İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesinde,
– Müşteri memnuniyeti ve şikayetlerin yönetilebilmesi, raporlama ve denetim yapılabilmesi, dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın gereken kişisel verileriniz, görsel işitsel verileriniz, aldığınız hizmet kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz, kişisel verileriniz.
Size sunduğumuz hizmetlerin ifasını temin etmek üzere, anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcıları, temsilcisi/distribütörü olduğumuz iş ortaklarımız dahil yukarıda saydığımız alım satım dahil tüm hizmetlerin geliştirilebilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

2-Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:
İlgili Bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlara, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra temsilcisi olduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimizle ticari faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız ve program ortağı kuruluşlara, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere, Emniyet Genel müdürlüğü, Mahkemeler, Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız 3. kişiler, yetkili temsilci ve acenteler, sigorta şirketlerine KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözle, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Agora’nın sözleşmelerden doğan ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5-Veri Güvenliği

Agora kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknoloji imkanlarını kullanmaktadır.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikayetleriniz için şirket adresimize bizzat başvurabileceğiniz gibi,  (agoraturizm@hs01.kep.tr)  elektronik posta adresine elektronik imzanızla iletebilirsiniz.